การเลี้ยงปลากัด
ในการเลี้ยงปลากัดนั้น สามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ
1.เลี้ยงเพื่อความสวยงาม
2.เลี้ยงไว้เพื่อกัดแข่งขัน (การกีฬา)
ซึ่งการเลี้ยงทั้ง 2 แบบ จะมีวิธีการเลี้ยงแตกต่างกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ ต้องเลี้ยงแบบเดี่ยว หมายถึง ไม่สามารถเลี้ยงรวมกันหลาย ๆ ตัว เพราะปลากัดเป็นปลาที่นิสัยก้าวร้าว ชอบต่อสู้ ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเลี้ยงปลากัด คือ แยกเลี้ยงในขวดโหล หรือขวดสุราก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เลี้ยง อาหารที่ใช้เลี้ยงอาจจะเป็นอาหารมีชีวิต หรืออาหารสำเร็จรูป อาหารมีชีวิตอาทิเช่น ลูกน้ำ,ไรแดง,หนอนแดง เป็นต้น

การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์และการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์
ปลาที่จะนำมาเพาะพันธุ์นั้น ควรมีอายุตั้งแต่ 5-6 เดือนขึ้นไป โดยปลาจะให้ไข่ประมาณ 500-1,000 ฟอง ในฤดูผสมพันธุ์จะสังเกตเห็นความสมบูรณ์เพศของปลาได้ชัดเจน ในการคัดเลือกปลาเพื่อผสมพันธุ์มีหลักที่ควรปฏิบัติดังนี้
ปลาเพศผู้ คัดปลาที่ แข็งแรง ปราดเปรียว ลักษณะสีสดสวย ชอบสร้างรัง เรียกว่า “หวอด” ซึ่งแสดงถึงปลาเพศผู้มีความสมบูรณ์ทางเพศเต็มที่พร้อมที่จะผสมพันธุ์
ปลาเพศเมีย สังเกตบริเวณท้องมีลักษณะอูมเป่งและบริเวณใต้ท้องจะมีตุ่มสีขาวใกล้กับรูก้นเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเรียกว่า “ไข่นำ”

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์
ในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์นั้น ควรใช้น้ำที่มีค่า pH ประมาณ 6.5-7.5 มีความกระด้าง 75-100 ppm มีความเป็นด่าง 150 – 200 ppm บรรจุน้ำลงในขวด เพียง 3/4 หรือ 1/2 เพื่อเว้นช่องว่างให้อากาศได้สัมผัสกับน้ำ นอกจากนั้นสถานที่ ที่เลี้ยงควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับแสงแดดโดยตรงเพราะจะทำให้ปลาตายได้ ในกรณีที่ได้รับความร้อนมากๆ อุณหภูมิที่เหมาะสมควรอยู่ระหว่าง 25 – 28 ๐C